• لیست انجمنهای فرهنگی وهنری استان


تعداد انجمن ها ی فرهنگی وهنری فعال استان

تعداد اعضاء

تاریخ تاسیس

نام انجمن

استان وشهرستان سمنان

ردیف

60

1380

  اهل قلم

سمنان

1

  25

1362

  شعر و ادب

 سمنان

2

15  

1385

  فرهنگ ، زبان و ادبیات کومش

سمنان

3

250  

1377

خانه مطبوعات استان

استان و سمنان

4

-

1379

  قرآن و نهج البلاغه

 سمنان

5

60

1375

سفال

 سمنان

6

-

1369

هنرهای تجسمی

سمنان

7

48

1368

خوشنویسان

سمنان

8

5

1382

موسیقی

استان  

9

هنرجو  200نفر

1363

سینمای جوان

سمنان

10

-

1376

کانون موسیقی

سمنان

11

انتصابی(در حال برگزاری انتخابات)

1387

نمایندگی انجمن هنرهای نمایشی

استان

12

-

1390

هنرهای نمایشی

سمنان

13

-

1362

هنر های تجسمی 

شاهرود

14

100 هنرجو

1363

سینمای جوان

شاهرود

15

400  

1364

خوشنویسان

شاهرود

16

-

1367

هنر های نمایشی

شاهرود

17

50  

1381

  اهل قلم

شاهرود

18

100  

1363

شعر و ادب

شاهرود

19

50  

1383

قرآن و نهج البلاغه

شاهرود

20

50  

1379

سفال

شاهرود

21

40

1377

نمایندگی خانه مطبوعات

شاهرود

22

-

1372

کانون موسیقی

شاهرود

23

30  

1381

شعر و ادب

دامغان

24

16  

1383

سفال

دامغان

25

80

1383

قرآن و نهج البلاغه

دامغان

26

20

1392

  فیلم و عکس 

دامغان

27

31  

1383

اهل قلم

دامغان

28

40  

1387

کانون موسیقی

دامغان

29

45

1383

هنر های تجسمی 

دامغان

30

70

1368

 خوشنویسان

دامغان

31

46

1377

نمایندگی خانه مطبوعات

دامغان

32

20  

1382

اهل قلم

گرمسار

33

30   

1371

شعر و ادب

گرمسار

34

40  

1369

هنر های تجسمی 

گرمسار

35

15  

1389

سفال

گرمسار

36

50   

1369

خوشنویسان

گرمسار

37

40  

1370

هنر های نمایشی

گرمسار

38

12

1386

نمایندگی خانه مطبوعات

گرمسار

39

25  

1371

کانون موسیقی

گرمسار

40

45   

1389

خوشنویسان

مهدیشهر

41

35

1389

هنر های نمایشی

مهدیشهر

42

60

92

نمایندگی خانه مطبوعات

مهدیشهر

43

15

1394

سفال

مهدیشهر

44

20

1389

  موسیقی

مهدیشهر

45

12

1394

   خوشنویسان

آرادان

46

10  

1394

 شعر  وادب

آرادان

47

9  

1394

هنرهای تجسمی

آرادان

48

5

1391

شعر وادب

سرخه

49

5

1391

 خوشنویسی

سرخه

50

5

1391

نمایش

سرخه

51

 10

1379

اهل قلم

سرخه

52

6

1391

نمایندگی خانه مطبوعات

سرخه

53

4

1391

 هنرهای تجسمی

سرخه

54

100  

1393

قرآن وعترت

میامی

55

30  

1394

شعر و ادب

میامی

56

50  

1394

هنرهای نمایشی

میامی

57

10  

1394

کانون فیلم و عکس

میامی

58

60  

1394

موسیقی

میامی

59

30   

1394

هنر های تجسمی 

میامی

60

10  

1394

خوشنویسی

میامی

61

8

1394

اهل قلم

میامی

62