• « کاربرگ تدوین پروژه های پیشنهادی اقتصاد مقاومتی در استان سمنان »

  • برنامه های شاخص استان سمنان

  • گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی

  • عنوان پروژه استانی

  • گزارش اقدامات انجام شده دبیرخانه ای

  • « کاربرگ تدوین پروژه های پیشنهادی اقتصاد مقاومتی در استان سمنان »ارسالی به استانداری