تاریخ آخرین بروز رسانی : ۷ آذر ۱۴۰۰
یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰
ارتباط با مافرم ثبت نام شکایت

فرم ثبت نام شکایت

فرم ثبت شکایت

مشخصات فردی
موضوع شکایت
نتیجه شکایت
ارتباط با شکایات
نحوه ارتباط
این اداره به کرامت انسانی شماارج نهاده وخدمت صادقانه به مراجعین رادرچهارچوب مقررات اداری درجهت جلب رضایت الهی وظیفه شرعی خودمی داند.