• فرم ثبت نام شکایت

فرم ثبت شکایت
مشخصات فردی
نام ونام خانوادگی شاکی    
نام پدر    
شماره شناسنامه    
تاریخ تولد    
محل صدور    
کد ملی    
شغل    
واحدیافردموردشکایت    
موضوع شکایت
1-برخوردنامناسب باارباب رجوع
2-تاخیردرانجام وظیفه
3-نقض یا عدم اجرای قوانین اداری
4-درخواست یا دریافت رشوه
5-اختلاس یا تبانی درمعاملات دولتی
6-سایر موارد
نتیجه شکایت
برای همین موضوع قبلا به کدام مراجه قضایی شکایت کرده اید
بلی
خیر
نام مرجع    
ارتباط با شکایات
آیا در ارتباط با شکایات یا درخواست خودمدارکی دارید
بلی
خیر
تعداد برگه ضمیمه گردد
نحوه ارتباط
تلفن    
امضا
نشانی    
تاریخ    
این اداره به کرامت انسانی شماارج نهاده وخدمت صادقانه به مراجعین رادرچهارچوب مقررات اداری درجهت جلب رضایت الهی وظیفه شرعی خودمی داند.
شماره پیگیری :
شماره پیگیری را وارد کنید.