• تماس با ادارات فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان های تابعه

تماس با ادارات فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان های تابعه

 ردیف

نام اداره تابعه

سمت

نام نام خانوادگی

شماره تماس

پیش شماره

1

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان شاهرود

سرپرست  

رضا مهدیان

32340955-32334104-7

023

2

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان  دامغان

رییس

محمد طالبی

35263111-35242797

023

3

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان  گرمسار

رییس

تقی نجفی

34229143-34235252

023

4

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان  مهدیشهر

مسوول

 ایمان یزدان پزوه

33643045-3364055

023

6

نمایندگی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان  سرخه

مسوول

علی فیض

33615640 

023

6

نمایندگی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان  میامی

مسوول

 حسینعلی دوستمحمدی

32623350

023

 7

نمایندگی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان آرادان 

سرپرست  

محسن  فدایی باش  

34543694 

 023