• منشور اخلاقی

- آمادگی برای ارائه اطلاعات و توضیحات کافی در صورت لزوم به خدمت گیرندگان داشته باشیم .

- تا کید و تقویت انگیزه اخلاص در کارکنان برای انجام وظائف محوله ضروری است .

- به موقع در محل کار حضور پیدا کنیم و بدون هماهنگی با مسئول مربوطه محل کار خود را ترک نکنیم .

- کار مراجعین خود را در حداقل زمان ممکن انجام دهیم .

- مراجعین را با کمال احترام و ادب به فرد یا قسمت مورد نظر راهنمائی کنیم .

- با حفظ اراستگی و با هدف خدمت به مردم در محل کار خود حاضر شویم .

مسئولین و کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در راستای طرح تکریم ارباب رجوع

- آمادگی برای ارائه اطلاعات و توضیحات کافی در صورت لزوم به خدمت گیرندگان داشته باشیم .

- تا کید و تقویت انگیزه اخلاص در کارکنان برای انجام وظائف محوله ضروری است .

- به موقع در محل کار حضور پیدا کنیم و بدون هماهنگی با مسئول مربوطه محل کار خود را ترک نکنیم .

- کار مراجعین خود را در حداقل زمان ممکن انجام دهیم .

- مراجعین را با کمال احترام و ادب به فرد یا قسمت مورد نظر راهنمائی کنیم .

- با حفظ اراستگی و با هدف خدمت به مردم در محل کار خود حاضر شویم .

- به شکایات و نقطه نظرات ارباب رجوع رسیدگی کرده و این فرصت را برای انهافراهم کنیم که به ما مراجعه کنند و بدون اضطراب و دغدغه مسائل خود را مطرح نمایند