• شرح وظایف معاون توسعه مدیریت و منابع

 

  

معاون توسعه مدیریت و منابع : امیرهوشنگ باهنر

شماره مستقیم: 33327380

شرح وظایف معاون توسعه مدیریت و منابع :

§ سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت ها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنمایی های لازم در موارد ضروری

§ نظارت بر امور پرسنلی در حسن اجرای عملیات پرسنلی از جمله: حضور و غیاب، مرخصی، ساعات کار، مزایا، رفاه، ارزشیابی و ترفیع و ارتقاء و صدور احکام مربوط به انتقالات، بازنشستگی ، ماموریت و ... برابر قوانین و ضوابط موجود

§ اقدامات در زمینه امور رفاهی کارکنان اداره کل جهت ترفیع خاطر و ایجاد فضای علاقه و حفظ روحیه و امنیت شغلی و خانوادگی کارکنان

§ نظارت بر انجام صحیح هزینه ها و سایر پرداختها

§ نگهداری و تنظیم و تحویل به موقع حساب دریافتها و پرداختها و نظارت بر حسن اجرای آن _ اداره امور اموال و نگهداری حساب اموال و نظارت بر صحت و دقت آن

§ برقراری ارتباط و هماهنگی با مراجع و واحدهای اداری و مالی استان و وزارت متبوع

§ معاضدت با حوزه مدیریت و معاونت فرهنگی و هنری و روسای شهرستانها در زمینه حسن انجام امور عمومی (مالی – اداری – تدارکاتی - خدماتی ) و نظارت کلی بر انجام آن از نظر تطبیق با مقررات

§ نظارت بر انجام برآورد و تنظیم بودجه و برنامه های مالی و تقویم فعالیتها و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و نظارت بر ارائه گزارشهای عملکرد امور اداری و مالی ، رفاهی، تدارکاتی، خدماتی، پرسنلی و غیره

§ نظارت بر امور عمومی و تدارکاتی و خدمات عمومی و کلی از قبیل خرید تجهیزات مورد نیاز ، خدمات تاسیساتی و تعمیراتی و نگهداری ساختمانها، ارتباطات تلفنی، پذیرایی و خدمات نظافتی، حمل و نقل و مشابه آن

§ شرکت در کمیسیون ها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق – همکاری در اجرای وظایف مدیر کل

§ نظارت بر انجام فعالیتهای طرحهای عمرانی اداره کل ساخت مجتمع های و مراکز فرهنگی تعمیر و تجهیز آنها و ....