• شرح وظایف معاون فرهنگی و رسانه ی

 

 


 رجبی    

معاون امور فرهنگی و رسانه ای: سیما رجبی

شماره تماس مستقیم: 33350490 

 شرح وظایف معاونت امور فرهنگی:

§ انجام مطالعات وتحقیقات در زمینه های سیاستهای کلی و خط ومشی های کلان اداره کل

§ مطالعه واجرای آئین نامه ها و قوانین ودستورات صادره در رابطه با مراکز فرهنگی

§ بررسی گرایشهای فرهنگی اقشار مختلف جامعه های ایرانی در کلیه مناطق استان جهت بهره برداری در ارائه طرحها و برنامه ها

§ بررسی روشهای ترغیب و تشویق مردم به مطالعه و ارائه طرحهای لازم در خصوص ایجاد روحیه کتابخوانی در جامعه

§ نظارت و برنامه ریزی برای فعالیتهای فرهنگی از جمله مراسم و مسابقات مختلف

§ نظارت براجرای صحیح قانون مطبوعات و نشریات و تالیفات و ترجمه در حوزه تحت سرپرستی

§ جمع آوری و بررسی اطلاعات مربوط به موانع و مشکلات کاهش علاقه به مطالعه جامعه و تهیه گزارش جهت پیش بینی در طرحهای مطالعاتی و برنامه ریزی مربوطه

§ جمع آوری اطلاعات به منظور برنامه ریزی در جهت توسعه برنامه های کیفی معاونت

§ برقراری ارتباط یا کارشناسان مرتبط با فعالیتهای فرهنگی جهت کسب اطلاعات در این خصوص

§ بررسی و شناخت پدیده های فرهنگی و ادبی ،مقابله با تهاجم فرهنگی غرب، ارائه برنامه های لازم در این خصوص و شناسایی مسایل زبان وفعالیتهای اقلیتهای دینی و مذهبی و برنامه ریزی لازم در این خصوص

§ تهیه گزارشات لازم

§ انجام سایر امور ارجاعی مربوط