• دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی

مسئول دبیرخانه :  امیر هوشنگ باهنر

تلفن تماس : 3321523-3322252

شرح وظایف دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی :

 

  • دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تشکیل می شود و تحت نظارت دبیر شورا فعالیت می کند.
  • دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان به صورت مستمر و سالانه گزارش روند اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور و استان و نتایج تحقیقات و تحلیل ها از وضعیت فرهنگ عمومی را برای طرح در شورای فرهنگ عمومی به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ارسال می نماید.
  • دبیرخانه شورا می تواند متناسب با وظایف شورا و یا برحسب مورد ، گروه های کار(علمی – مشورتی) را با عضویت اعضای شورا و همچنین دعوت از افراد صاحب نظر تشکیل دهد.
  • دبیرخانه شورا موظف است تمهیدات لازم را برای تشکیل جلسات شورا حداقل هر ماه یکبار فراهم نماید.