• مسول دفتر


مسئلول دفتر :حیدر عشقی 

تلفن تماس:

مستقیم :33322251

داخلی : 33322252داخلی 330

  شرح وظایف مسئول دفتر :
 . دریافت نامه ها، اوراق، پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به واحد وثبت خلاصه مشخصات وجریان آنها در رایانه  یا       دفاترمربوطه

  • تفکیک ،توزیع نامه ها،گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوط و پیگیری نمودن آن
  • انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی نمودن پرونده ها،اوراق،نامه ها،گزارشات وسایر اسناد ومدارک واحد مربوط در محاهای مخصوص
  • تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با مدیر مربوط وتعیین ساعات ملاقات با آنها
  • تنظیم اوقات جلسات و کمیسیونهایی که در دفتر مدیر واحد تشکیل می شود ومطلع ساختن مکاتبات با افراد شرکت کننده در جلسه
  • آماده نمودن سوابق ،مدارک وپرونده های مربوط به جلسات و کمیسیونها جهت اطلاع ومطالعه قبلی مدیر واحد
  • ابلاغ دستور صادره مدیر واحد به اشخاص و موسسات ذیربط و واحد های تابعه حسب خط مشی تعیین شده و پی گیری این موارد در صورت لزوم
  • هماهنگی وتنظیم برنامه های مصاحبه رادیویی و تلویزیونی مدیران