• دفتر قرآن و عترت

 

آزمون قرآنی کارکنان وزارت ارشاد  

 

                                                        سرپرست دفتر قرآن و عترت :مجتبی نورمحمدی 

                                                              شماره تماس :33322252