• فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

کارشناس فناوری: الهه کاشی

تلفن تماس: 3323075-3322252

شرح وظایف کارشناس فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال:

 • هدایت وحمایت از مطالعه و تحقیق در خصوص فناوری اطلاعات
 • مشخص کردن حوزه فعالیت سیستم ها و تجزیه و تحلیل فعالیتها بررسی و ارزیابی کیفیت کار و پیشرفت فعالیتهای رایانه ای
 • نظارت بر پردازش اطلاعات و تحلیل آن بوسیله فناوری نوین
 • برآورد حجم کار مورد بررسی و طبقه بندی توانایی ها و محدودیتهای سیستم
 • جمع آوری اطلاعات برای تجزیه و تحلیل مسائل پروژهای ساده
 • تهیه و ارائه پیشنهاد طرح های لازم درخصوص وضعیت انفورماتیک و سامانه های الکترونیک اداره کل
 • تهیه و تدوین و جمع آوری مدارک و اطلاعات برای انجام مراحل مختلف
 • تهیه روش کنترل و اقدام در زمینه نگهداری سوابق خروجی های رایانه
 • تهیه طرح سیستم جامع و برآورد میزان اطلاعات، احتیاجات کارکنان،لوازم مصرفی، بودجه مورد لزوم و ساعات کار رایانه برای اجرای طرح پیشنهادی و نتیجه گیری از پروژه مزبور با نظارت مقام مافوق
 • تهیه نمودارهای لازم گزارش کار و ارای طرحهای تبدیل سیستم رایانه ای
 • شرکت در سمینارها ونمایشگاه های داخلی و خارجی بمنظور آشنایی با تجهیزات پیشرفته ارتباطات و اطلاعات
 • پیگیری و نظارت بر مجتمع ها و خانه های فرهنگ دیجیتال در استان
 • اقدام در جهت حمایت از فعالیتهای بخش غیر دولتی در زمینه انجام تحقیقات و توسعه بکارگیری فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات در تولید، نشر و عرضه محصولات فرهنگی، هنری
 • حمایت از ایجاد و تقویت تشکلهای غیر دولتی رسانه های دیجیتالی در استان
 • ساماندهی فعالیتهای تولید، نشر ذخیره سازی، تبادل و عرضه اطلاعات و محتوا در محیط دیجیتال و ارائه خدمات مرتبط با توسعه تولید، عرضه نرم افزارهای چندرسانه ای و پایگاههای رایانه ای
 • تهیه آمار و گزارشات لازم در چگونگی فعالیت و عملکرد
 • تشکیل پرونده و ارسال پرونده های به واحدهای مختلف
 • انجام اقدامات لازم درخصوص صدور نامه های واحد
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط به پست