• نظرسنجی

آیا اطلاع رسانی وراهنمایی لازم به صورت شفاف ودقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است


  • نظرسنجی

1- مهارت و تخصص پرسنل و کارکنان برای ارائه خدمات را چگونه ارزیابی می کنید؟