• همایش تجلیل از ایثار گران خانواده وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی استان سمنان

دیدار 
دیدار 
الفتی 
تجلیل 
الفتی