• بازدید وزیر از نمایشگاه توانمندیهای فرهنگی وهنری استان