• رونمایی از ظریف ترین خشت سفالین جهان منقش بنام "علی ابن موسی الرضا"در مهدیشهر

افتتاح نگارخانه نقشین-مهدیشهر 
افتتاح نگارخانه نقشین-مهدیشهر 
افتتاح نگارخانه نقشین-مهدیشهر 
افتتاح نگارخانه نقشین-مهدیشهر 
افتتاح نگارخانه نقشین-مهدیشهر 
افتتاح نگارخانه نقشین-مهدیشهر 
افتتاح نگارخانه نقشین-مهدیشهر 
افتتاح نگارخانه نقشین-مهدیشهر