• دیدار خبرنگاران با امام جمعه دامغان بمناسبت عید نوروز 93

دیدار خبرنگاران با امام جمعه دامغان بمناسبت عید نوروز 93 
دیدار خبرنگاران با امام جمعه دامغان بمناسبت عید نوروز 93 
دیدار خبرنگاران با امام جمعه دامغان بمناسبت عید نوروز 93 
دامغان