• همایش تجلیل از ایثار گران خانواده وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی استان سمنان