• همایش تجلیل ازهنرمندان شهرستان سرخه

همایش تجلیل ازهنرمندان شهرستان سرخه 
همایش تجلیل ازهنرمندان شهرستان سرخه 
همایش تجلیل ازهنرمندان شهرستان سرخه 
همایش تجلیل ازهنرمندان شهرستان سرخه 
همایش تجلیل ازهنرمندان شهرستان سرخه 
همایش تجلیل ازهنرمندان شهرستان سرخه 
همایش تجلیل ازهنرمندان شهرستان سرخه