• قابلیت های توسعه ی استان

قابلیت های اقتصادی وزیربنایی :

• برخورداری از ذخائر غنی ومتنوع معدنی و وجود 42 کانسار معدنی از 72 کانسار موجود درکشور

• تولید وفرآوری مواد معدنی با مجموعه استخراج بالغ بر10 میلیون تن وداشتن مقامهایی در زمینه ذخیره وتولید به شرح ذیل :

الف :دارابودن مقام اول ذخائر گچ کشور با تولیدی حدود 6 میلیون تن گچ

ب :دارا بودن مقام اول ذخیره وتولید نمک کشور
ج: دارابودن رتبه سوم در تولید کرومیت و ذخائر عظیم زئولیت با کیفیت مناسب در کشور

خ: دارابودن مقام دوم در تولید سولفات سدیم کشور
د:دارابودن مقام دوم در تولید ذغالسنگ کشور

• وجود بسترهای مناسب وزیرساختهای مورد نیازدراستان برای جذب ، ایجاد وانتقال صنایع از سایر استانها بخصوص صنایع مزاحم تهران

• وجود اراضی بلامعارض برای توسعه واستقرار صنایع بزرگ وپذیرش جمعیت وفعالیت از استانهای همجوار
• برخورداری از شبکه های انتقال وخطوط اصلی انرژی کشوردراستان از جمله یک پست 400 کیلوولت و هفت پست 230 کیلوولت و 17 پست 63 کیلوولت برق ووجود شبکه لوله گذاری گاز 48 اینچ

• برخورداری از پوشش شبکه مخابراتی وزیرساختهای مناسب ICT وقرارگرفتن در کریدوربین المللی فیبر نوری به طول 1980 کیلومتر ( اصلی وفرعی )

• استقرار در مسیر کریدور حمل ونقل بین المللی شرقی - غربی وشمالی - جنوبی و وجود بیش از 500 کیلومتر بزرگراه تهران- مشهد وراه آهن دوخطه تهران -مشهد به طول 1080 کیلومتر

• همجواری با استانهای بزرگ ومرکزی کشوروبرخورداری از شبکه های ارتباطی بین منطقه ای مناسب ودسترسی نسبتا سریع به منطقه شهری تهران

• برخورداری از تنوع اقلیمی ، ذخایر طبیعی وزیست محیطی وحیات وحش ووجود نادرترین گونه های گیاهی جانوری جهان وجاذبه های طبیعی کوهستانی وکویر مرکزی وتاریخی به عنوان قابلیت توسعه فعالیت های گردشگری

• همجواری با حوزه آبریز شمالی

• استقرار 10 شهرک صنعتی و14 ناحیه صنعتی واستقرار بیش از 1576 واحد تولیدی فعال و وجود صنایع بزرگ در استان

• وجود مراکز خدماتی وتجاری نظیر بانکها، بورس ، بیمه و...

قابلیتهای اجتماعی وفرهنگی:
• برخورداری از مراکز آموزش عالی فنی وحرفه ای دولتی وغیردولتی ، شبکه بهداشتی درمانی ، مراکز خدمات اجتماعی وفرهنگی

• سرانه بالای دانشجو به جمعیت و داشتن رتبه دوم کشوری در اینخصوص که به ازای هرده نفر یک دانشجو در استان وجود دارد

• برخورداری از سطح بالای با سوادی (بیش از89%) و وجود سرمایه انسانی متخصص وماهردر استان

• وجود جاذبه های گوناگون طبیعی وتاریخی دراستان

• وجود حدود 20% از مناطق حفاظت شده طبیعی کشور در استان سمنان

• تردد تقریبی 12 میلیون نفر مسافر وزائر امام رضا ازمسیرهای ارتباطی این استان

• برخورداری از سازمان فضایی متعادل در زمینه استقرار جمعیت و فعالیت در محورتوسعه غرب به شرق استان واستقرار شهرکهای جدید با جانمایی توجیه پذیر.

• وجود بسترهای مناسب اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی واموزشی برای جذب سرمایه گذاری های داخلی وخارجی

 

قابلیتهای بالفعل وبالقوه کشاورزی وصنعت دام وطیور :
 
 
 

• وجود 5 اقلیم متنوع در استان

• برخورداری از تنوع اکولوژیکی در 5/5 میلیون هکتار از عرصه های منابع طبیعی

• امکان توسعه کشت وفرآوری 120 گونه بومی شناسایی شده گیاهان دارویی در استان

• امکان توسعه باغات در 20000 هکتار اراضی شیب دار شناسایی شده

• امکان توسعه کشت علوفه زراعی ومرتعی

• امکان بهره برداری از اراضی شور جهت کشت علوفه ، زراعت، چوب وپرورش کنترل شده شتر

• وجود 2200000 واحد دامی دامهای سبک وسنگین بویژه گوسفند نژاد سنگسری وشتر طرودی در استان

• وجود تشکل وشرکتهای تعاونی تولیدی توانمند در بخش کشاورزی

• وجود بیش از 40 هزار نفر بهره بردار بخش کشاورزی
• وجود حدود 2000 نفر فارغ التحصیلان دانش آموخته شاغل وجویای کار در بخش کشاورزی

• وجود 7 مرکز آموزشی وتحقیقاتی و7 ایستگاه پژوهشی در استان

• امکان ایجاد مجتمع های کشاورزی ودامپروری با هدف اصلاح نظام بهره برداری

• وجود امکان توسعه صندوقهای غیردولتی حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی

• امکان توسعه شرکتهای خدمات مکانیزاسیون وصنایع تبدیلی وتکمیلی با هدف بهره وری تولید

• وجود193881هکتار اراضی قابل کشت استان جهت کشت محصولات زراعی وباغی (آبی ودیم) و آیش

• وجود 837 واحد دامپروری صنعتی با جمعیت 2200000 واحد دامی سبک وسنگین وظرفیت 7413020 قطعه طیور صنعتی طی یک دوره و 172010 کندوی زنبور عسل و 109 استخر ومزرعه پرورش ماهی در استان

 

هدفهای بلند مدت توسعه استان :

 
 

با توجه به قابلیت ها وتنگناها ، توسعه استان برمحوریت بخش های صنعت معدن گردشگری ، خدمات برتر با تاکید برآموزش عالی استوار می باشد . از این روبرخی ازاهداف بلندمدت استان بویزه در حوزه اقتصادی وتجاری عبارتند از :
 
 
 

• توسعه صنعتی با توجه به موقعیت مناسب منطقه و هم جواری با قطب صنعتی تهران

• توسعه ، ارتقاء وبهره برداری حداکثرارظرفیت های موجود معدنی

• توسعه بخش گردشگری با تاکید بر اکوتوریسم وحفاظت از میراث تاریخی وطبیعی استان

• توسعه کمی وکیفی مراکز آموزش فنی وحرفه ای ومهارتی وعالی در جهت تامین نیازهای استان و پذیرش ظرفیت آموزش عالی از استانهای همجوار

• تقویت گمرک وتوسعه خدمات بازرگانی

• ارتقای سطح توانمندیهای محیطی وحفاظت از منابع طبیعی برای توسعه پایدار

• نهادینه سازی بهره وری وافزایش آن در بخش های اقتصادی و عوامل تولید

 

راهبردهای بلند مدت توسعه استان :
 
 
 

• توسعه صنایع شیمیایی ، الکترونیک ، غذایی ودارویی وکانی غیر فلزی با تاکید برشکل گیری خوشه های صنعتی

• توسعه صنایع ماشین سازی و خودروسازی وقطعه سازی

• نوسازی نرم افزاری وسخت افزاری صنایع و معادن وبهبود تکنولوزی استخراج مواد معدنی

• توسعه صنایع کوچک با تاکید بر پیوند با صنایع بزرگ ومادر

• توسعه مراکزپزوهشی وتحقیقاتی وبکارگیری یافته های آن ها در فعالیت های محوری استان

• بستر سازی مناسب برای جلب سرمایه گذاری خارجی

• بهره گیری مناسب از جاذبه های فرهنگی ، طبیعی ، تاریخی وحیات وحش برای توسعه صنعت گردشگری

• گسترش مراکز اموزش عالی جهت تمرکز زدایی دوره های کارشناسی از دانشگاه های تهران

• گسترش خدمات بازرگانی نوین با تاکید برخدمات گمرکی ، بانکی ، بیمه ، حمل ونقل بین المللی کالا

• استقرار بخشی از خدمات زیر ساخت های شهری در چهار شهراصلی استان

• توسعه کشت پسته وزیتون در نواحی میانی و جنوبی ، گردو در شمال ، فعالیتهای متمرکز دام وطیور درکشت گلخانه ای در سطح استان

• اصلاح ساختار نظام بهره برداری ومدیریت اراضی کشاورزی
• توسعه وتجهیز شبکه حمل ونقل ریلی

• استفاده از موقعیت جغرافیایی استان در برقراری ارتباطات ریلی وجاده ای شمالی وجنوبی کشوروتمرکز زدایی ارتباطی از تهران

• توسعه صنایع بسته بندی وفراوری محصولات دامی وکشاورزی عمده استان