• مدارک مورد نیاز اعضای هیأت مؤسس و مدیر مسؤول مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

مدارک مورد نیاز اعضای هیأت مؤسس و مدیر مسؤول مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت