• مدارک مورد نیاز اعضای هیأت مؤسس و مدیر مسؤول مؤسسات فرهنگی و هنری تک منظوره(بیش از یک موسس )

مدارک مورد نیاز اعضای هیأت مؤسس و مدیر مسؤول مؤسسات فرهنگی و هنری

تک منظوره(بیش از یک موسس )

 

ردیف

مدارک مورد نیاز

1

تقاضای تأسیس با ذکر دلایل توجیهی (صورتجلسه تأسیس مؤسسه فرهنگی) (فرم شماره 1)

2

تصویر تمام صفحات شناسنامه (دو نسخه)

3

تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن (مدرک کارشناسی یا بالاتر) (دو نسخه)

4

تصویر گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه برگ معافیت دائم (در مورد مشمولان) (دو نسخه)

5

اصل پاسخ استعلام دادگستری و یا اصل گواهی سوء پیشینه

6

عکس 4 ×3 جدید (4 قطعه) با درج نام و نام خانوادگی در پشت کلیه عکسها

7

اساسنامه (2 نسخه)

8

صورتجلسات: 1-صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین (فرم شماره 2) 2-صورتجلسه هیأت مدیره (فرم شماره 3)

9

پرسشنامه مشخصات فردی تکمیل شده توسط اعضا (سه نسخه)

10

مستندات سوابق فعالیتهای فرهنگی هنری (متناسب با زمینه فعالیتهای درخواستی)

11

برگه های پاسخ استعلام از مراکز و محل کار متقاضیان

 

v    شایان ذکر است تمامی فتوکپی های مدارک از قبیل: شناسنامه، کارت پایان خدمت از کاغذ A5 کوچکتر نبوده و فتوکپی مدارک تحصیلی از یک صفحه کاغذ A4 بزرگتر نباشد و تمامی آنها توسط مراجع قانونی مربوطه (دادگستری و ثبت احوال) با اصل مطابقت داده شده و مهر و امضای «رونوشت (یا تصویر) برابر اصل است»  بر روی آنها زده شده باشد .

v    پرسشنامه مشخصات فردی باید توسط یکایک اعضای مؤسس در حضور کارشناس مربوطه در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سمنان تکمیل و امضا گردد و تحقق این امر نیز به تائید کارشناس مذکور برسد .

v     لطفاً برای هر عضو دو نسخه مدارک باندینگ و تفکیک شده را به ترتیب شماره 4 تا 14 جدول فوق بدون نقص ارائه نماید.

 

اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان