راهنما

راهنمای دریافت مجوز ساخت سینما و مجتمع‌های فرهنگی ـ سینمایی و هنری

 • 1- تصویر سند مالکیت زمین مورد نظر یا سند قابل قبول کمیسیون بند 2 آئین نامه
  سالن‌های نمایش فیلم و طرز کار آن‌ها
 • 2- کروکی و نقشه 2000/1 (یک دوهزارم) زمین مذکور و ممهور به مهر شهرداری منطقه مربوطه

  3- نامه شهرداری و اداره مسکن و شهرسازی منطقه مبنی بر تعیین نوع کاربری زمین مورد نظر

  4- تصویر تمام صفحات شناسنامه متقاضی

  5- تعهدنامه کتبی متقاضی همراه با نقشه یادشده مبنی بر تغییر ندادن کاربری زمین مذکور

  6- تکمیل 3 برگ پرسشنامه که در اختیار متقاضی قرار می گیرد

  7- تحویل طرح توجیهی ساخت سینما

  8- تصویر آخرین مدرک تحصیلی متقاضی احداث سینما

  9- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

  زمان گردش کار : 2 ماه و نیم

  آدرس سایت : www.semnan.farhang.gov.ir

  تلفن گویا : 3322252-0231