• راهنمای دریافت مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد سینمایی

  • مجوز برگزاری دوره‌های مهارت آموزی کار دانش

  • راهنمای دریافت مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد هنری (تئاتر)

  • راهنمای شرایط مجوز غیرسینمایی

  • راهنمای دریافت مجوز تأسیس فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی ویدیویی یا ویدیوکلوپ

  • مجوز آموزشگاه آزاد (موسیقی)