• مجوز ماهواره

 

مجوز به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره برای دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای قانونی و عمومی کشور

1- دریافت و ثبت درخواست از متقاضیان و بررسی‌های لازم.

2- استعلام از بالاترین مقام اجرایی سازمان متقاضی به منظور پذیرش مسئولیت‌های قانونی استفاده از تجهیزات.

3- بررسی مدارک و صدور موافقتنامه 91 روزه به انضمام پرسشنامه خام به منظور تهیه و نصب تجهیزات و تکمیل آن.

4- دریافت پرسشنامه تکمیلی از سازمان متقاضی و بررسی لازم.

5- ارسال پرسشنامه تکمیلی به وزارتخانه‌های اطلاعات – ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور تشخیص صلاحیت‌های امنیتی و فنی.

6- بازدید از تجهیزات نصب شده سازمان متقاضی و تکمیل فرم بازدید همراه با آموزش توجیهی به مسئولان استفاده کننده.

7- صدور کارت مجوز جهت سازمان متقاضی.

  • مجوز ماهواره

 

مجوز به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره برای دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای قانونی و عمومی کشور

1- دریافت و ثبت درخواست از متقاضیان و بررسی‌های لازم.

2- استعلام از بالاترین مقام اجرایی سازمان متقاضی به منظور پذیرش مسئولیت‌های قانونی استفاده از تجهیزات.

3- بررسی مدارک و صدور موافقتنامه 91 روزه به انضمام پرسشنامه خام به منظور تهیه و نصب تجهیزات و تکمیل آن.

4- دریافت پرسشنامه تکمیلی از سازمان متقاضی و بررسی لازم.

5- ارسال پرسشنامه تکمیلی به وزارتخانه‌های اطلاعات – ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور تشخیص صلاحیت‌های امنیتی و فنی.

6- بازدید از تجهیزات نصب شده سازمان متقاضی و تکمیل فرم بازدید همراه با آموزش توجیهی به مسئولان استفاده کننده.

7- صدور کارت مجوز جهت سازمان متقاضی.