• راهنمای دریافت تسهیلات بنگاه های اقتصادی

راهنمای دریافت تسهیلات بنگاه های اقتصادی

 • الف) اقدامات متقاضی :

  ارائه مدارک ذیل به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مربوطه .

  1- درخواست کتبی متقاضی با ذکر مبلغ مورد نیاز و شرح کلی تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز .

  2- ارائه طرح توجیهی ، فنی و اقتصادی (شایان ذکر است راهنمای طرح توجیهی را می توان از ادارات فرهنگ و ارشاد شهرستانها دریافت نمود و باتوجه به مفاد آن نسبت به تهیه طرح توجیهی بنگاه آقتصادی مورد نظر بصورت تایپ شده اقدام کرد ) .

  3- تکمیل یک برگ فرم مشخصات طرح های موضوع استفاده از تسهیلات بانکی ممهور به مهر و امضای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مربوطه .

  4- تکمیل دوبرگ کاربرگ درخواست استفاده از تسهیلات گسترش بنگاه های کوجک اقتصادی زودبازده و کارآفرین استان خوزستان . بدیهی است متقاضی حقیقی یا حقوقی کاربرگ مربوط به خود را می بایست تکمیل نمایید.

  ب ) اقدامات اداره شهرستان :

  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ضمن دریافت مدارک از متقاضی اقدامات ذیل را انجام خواهد داد.

  1- بازدیدکارشناس اداره مربوطه از محل فعالیت بنکاه اقتصادی جهت بررسی امکانات موجود متقاضی وتشخیص نیاز یا عدم نیاز به امکانات و تجهیزات جدید ( جهت طرح های توسعه ای) .

  بدیهی است ( طرح های جدید ) و افتتاح نشده ، نیاز به بازدید ندارند ولی می بایست دارای پروانه فعالیت و یا موافقت نامه اصولی تاسیس باشند.

  2- بررسی توانایی و استعداد متقاضی در جهت توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری و تجهیز امکانات مورد نیاز .

  3- بررسی توانایی توسعه اقتصادی متقاضی پس از خرید امکانات مورد نیاز و توانایی پرداخت به موقع اقساط بانکی .

  4- بررسی عدم سوء سابقه های اقتصادی و فردی .

  5- ارسال کلیه مدارک و نتایج حاصله به اداره کل جهت کارشناسی و تصمیم نهایی .

  ج ) اقدامات اداره کل :

  1- بررسی کلی طرح از نظر امکانات و تجهیزات مورد نیاز توسط اداره ستادی مربوطه.

  2- بررسی طرح توجیهی و تکمیل بودن مدارک توسط کارشناس امور اشتغال و تسهیلات .

  3- ارسال نامه به دبیرخانه کارگروه اشتغال استان ( اداره کل کارو اموراجتماعی سمنان  ) جهت بررسی و اظهار نظر نهایی .

  4- ارسال رونوشت نامه به اداره شهرستان مربوطه جهت اطلاع و هماهنگی با فرمانداری شهرستان به منظور دفاع از طرح در جلسه کارگروه اشتغال استان .