اطلاعات مدیران

شیوه نامه حمایت از راه اندازی کسب و کار های فرهنگی و هنری

حقوقی

مالی- نماز

مالی-جدول تفاهم نامه های منعقد شده معاونت هنری و سینمایی در سال 1398