• نقشه سایت

معرفی وزارتخانه

وظایف وسیاست ها

تاریخچه

معرفی وزرا

قوانین ومقررات

نمودار سازمانی

معاونت ها

سازمان های تابعه

اداره کل استانها

معرفی استان

موقعیت استان

معرفی شهرستانها

سمنان

شهرستان شاهرود

جاذبه شاهرود

شهرستان دامغان

جاذبه های دامغان

شهرستان مهدیشهر

جاذبه ها مهدیشهر

شهرستان گرمسار

جاذبه ها گرمسار

شهرستان میامی

جاذبه های میامی

شهرستان سرخه

جاذبه های شهرستان سرخه

شهرستان آرادان

جاذبه های شهرستان آرادان

جاذبه های فرهنگی وگردشگری

ازنگاه دوربین

قابلیت های توسعه ای استان

نقشه استان

مفاخر ومشاهیر استان

قوانین مقررات

قانون مدیریت خدمات کشوری

سیاستهای کلی نظام

قانون اساسی

ده برنامه تحول اداری

دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مجوزهای حوزه فرهنگی

مجوزهای حوزه هنری

مجوزهای حوزه مطبوعاتی

مجوزهای حوزه رسانه های دیجیتال

مجوزهای حوزه قرآنی

مجوزهای حوزه سینمایی

مجوزهای حوزه کانونهای فرهنگی هنری مساجد

مجوزهای حوزه بازیهای رایانه ای

مجوز موسسات فرهنگی و هنری

پرسش وپاسخ

نظرسنجی

مقالات

بانک اطلاعات مراکز و موسسات

شرکت فیلم سازی

آموزشگاه آزاد سینمایی استان سمنان

لیست آموزشگاه های آزاد

لیست نشریات وخبر گزاریها

لیست مراکز مهارت آموزی

لیست کانونهای فرهنگی وهنری مساجد استان سمنان

لیست کانونهای فرهنگی وهنری مساجد شهرستا ن سرخه

لیست کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستان آرادان

لیست کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستان میامی

لیست کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستان مهدیشهر

لیست کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستان گرمسار

لیست کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستان شاهرود

لیست کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستان سمنان

لیست کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستان دامغان

فهرست کتابفروشان استان سمنان

لیست چاپخانه های استان

بانک اطلاعات مراکز تحت پوشش شهرستان شاهرود

لیست انتشاراتی

لیست مولفان ونویسندگان شاهرودی

لیست موسسات فرهنگی

لیست هفته نامه های شاهرود

مشخصات نمایندگی مطبوعات

مشخصات موسسات قرآنی

مشخصات آموزشگاه هها گیم نت و..

مشخصات کانون های فرهنگی وهنری مساجد

مشخصات کانون تبلیغاتی

مشخصات خبرگزاریها

مشخصات آموزشگاه هنری

لیست کتابفروشی

لیست عرضه محصولات فرهنگی

لیست مراکز مهارت آموزی وهنرستانها

لیست کانون تبلیغاتی استان سمنان

لیست موسسات فرهنگی هنری استان سمنان

لیست انجمنهای فرهنگی وهنری استان

فایل صوتی بیانات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ وهنر

فرهنگ ایرانی

بیانات مقام معظم رهبری در خصوص کانون مساجد

بیانات مقام معظم رهبری در عید نوروز 93

بیانات مقام معظم رهبری در خصوص سبک زندگی (فرهنگ کار)

نحوه ارتباط مستقیم باما

ارتباط با مدیرکل

تلفن های مدیران و رؤسای ستادی

تماس با ادارات فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان های تابعه

ارتباط با مسول سایت

ارتباط با سرپرست دفتر قرآن وعترت

ارتباط با مدیر حراست

همکاران اداره کل

حوزه مدیریت

قائم مقام مدیرکل
سرپرست دفتر مدیرکل
مدیر حراست
کارشناس حراست
کارشناس حراست
سرپرست روابط عمومی
کارشناس روابط عمومی

فرم ثبت نام شکایت

اطلاعیه وفراخوان ها

ستاددائمی گرامیداشت پیامبر اعظم

دبیرخانه حجاب وعفاف

پیش نویس سند توسعه بخشی فرهنگ و هنر استان سمنان در افق 1404

پیش نویس سند توسعه بخشی فرهنگ و هنر استان سمنان در افق 1404

اطلاع نگاشت اقتصاد مقاومتی

لینک صدور مجوز

مشاهیر و مفاخر استان

مشاهیر و مفاخر استان

فروغی بسطامی

پرفسور حمید قدس

علامه حائری سمنانی

شیخ علاءالدّوله سمنانی

شیخ محمد علی عالمی دامغانی

حاج ملاعلی سمنانی

پیرنجم الدین

شیخ ابوالحسن خرقانی

منوچهری دامغانی

رفعت سمنانی

آیت الله العظمی حاج سید محمود شاهرودی

ابن یمین فرومدی

سامانه ثبت شکایات و نظرات

ثبت شکایت، انتقاد و پیشنهاد

آئین نامه شورای فرهنگ عمومی

خدمات تعاملی

دفاتر پیشخوان دولت

صفحه اصلی

منشور اخلاقی

حوزه مدیریت

معرفی مدیرکل

مسول دفتر مدیرکل

مدیرروابط عمومی

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی

فناوری اطلاعات ورسانه دیجیتال

مدیرحراست

دفتر قرآن وعترت

حوزه معاونت اداری مالی

شرح وظایف معاون اداری مالی

حوزه معاونت امور فرهنگی

شرح وظایف معاون امور فرهنگی

حوزه معاونت امور هنری

شرح وظایف معاون هنری

وظایف وسیاست ها

قوانین ومقررات

نمودار سازمانی

اخبار

برایده جراید

اخبار منشر شده اداره کل در بریده جراید

اخبار فرهنگ وهنر دردی ماه

اخبار فرهنگ وهنر در بهمن ماه

اخبار فرهنگ وهنر در شهریور ماه

اخبار فرهنگ وهنر در آبان ماه

اخبار فرهنگ وهنر در آذر ماه

اخبار فرهنگ وهنر در اسفند 92

اخبار منشرشده اداره کل در بریده جراید 93

برایده جراید فروردین 93

برایده جراید اردبیهشت 93

برایذه جراید شهریور

اخبار منتشر شده خردادماه اداره کل دربرایده جراید

برایده جراید تیرماه 93

برایده جراید مردادماه

بریده اخبار شهریور93

برایده جراید در مهرماه 93

برایده جراید آبان 93

برایده جراید آذرماه

اخبار برایده جراید دیماه 93

بر یده اخبار جراید بهمن ماه93

برایده جراید اسفند ماه

اخبار اداره کل دربرایده جراید سال94

برایده جرایدفروردین94

بریده جراید اردبیهشت 94

برایده جراید خردادماه 94

بریده جراید تیرماه94

بریده جراید مرداد ماه 94

بریده جراید شهریور94

برایده جراید مهر 94

بریده جرایدآبان94

برایده جراید آذر ماه 94

برایده جراید دیماه

اخبار بهمن ماه 94

برایده اخبار اسفند 94

اخبار منشر شده در بریده جراید 95

اخبار فرودین 95

برایده اردبیهشت 95

برایده خردادماه 95

برایده جراید تیرماه

برایده جراید مرداد95

اخبار منشر شده در بریده جرایدشهریو 95

برایده جراید مهر 95

برایده جراید آبان 95

بریده جراید آذزماه 95

برایده جرایددی ماه 95

بریده جراید بهمن ماه 95

برایده جراید اسفند ماه

اخبار اداره کل در برایده جرایده سال96

برایده جراید فروردین 96

بریده جراید اردبیهشت ماه

برایده جراید خردادماه 96

بریده جرایده تیرماه 96

برایده جرایده مرداد96

برایده جراید شهریورماه 96

برایده جراید مهرماه 96

اخبار اداره کل در بریده جراید 96بهمن

برایده جراید آبان 96

برایده جراید آذر

برایده جراید دی 96

برایده جراید اسفند 96

اخبار بریده منتشر اداره کل سال 97

اخبارفروردین97

بریده اردبیشهت97

برایده جراید خردادماه

گزارش بریده جراید مرداد

برایده جراید تیر97

گزار ش بریده جراید شهریور97

بریده جراید مهرماه 97

برایده جراید آبان 97

گزارش برایده جرابد آذر97

مجوزهای فرهنگی وهنری

مجوز اجرای نمایش

راهنمای دریافت مجوز تأسیس کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد

راهنمای دریافت تسهیلات بنگاه های اقتصادی

راهنمای تأسیس و فعالیت شرکت‌ها یا موسسات تولید فیلم‌های غیرسینمایی (ویدیویی)

مجوز چاپخانه ها

راهنمای دریافت مجوز کانون تبلیغاتی

راهنمای دریافت مجوز چاپ کتاب

راهنمای دریافت مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد هنری (تجسمی)

مجوز تأسیس فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی ویدیویی یا ویدیوکلوپ

راهنمای دریافت مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد هنری (تئاتر)

راهنمای دریافت مجوز ساخت سینما و مجتمع‌های فرهنگی ـ سینمایی و هنری

راهنمای دریافت مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد سینمایی

راهنمای دریافت مجوز انتشار نشریه الکترونیکی

راهنمای دریافت مجوز کارت خبرنگاری

راهنمای دریافت مجوز کارت خبرنگاری

راهنمای دریافت مجوز دفتر سرپرستی نشریات سراسری

راهنمای دریافت مجوز نشریه عمومی

مجوز ماهواره ویژه ادارات دولتی

مجوز برگزاری دوره‌های مهارت آموزی کار دانش

مجوز ساخت سینما و مجتمع فرهنگی هنری

فرم پرسشنامه درخواست نشریه عمومی

دستور العمل موسیقی

آئین نامه صدور مجوز های موسیقی سفرخانه

تاسیس استودیو

تاسیس شرکت یا موسسه تهیه تولید وتکثیر آثار صوتی

دستورالمعل خروج آثار صوتی به خارج

تعاریف ومفاهیم

شرایط تمدید

قانون حمایت از حقوق مولفین

کارشناسی وکد نوار

مجوز آئین نامه صدور آثار صوتی

مدارک تاسیس استودیو

مدارک جهت ارائه اشعار به دفتر موسیقی

مدارک لازم برای اجرای موسیقی در سفرخانه

مدارک وشرایط برای اجرای صحنه ی

مدارک وشرایط تهیه وتولید وتکثیر آثار صوتی

مدارک شعر وموسیقی ومتون برای اجرای صحنه ی

مدارک صدور مجوز زیر 500نفر

مدارک صدور مجوز بالای 500نفر

مراحل صدور مجوز آلبوم صوتی

ویژگی وهاوم وایسترات

فرآیند صدورمجوز موسسه فرهنگی قرآنی

دستورالعمل صدورمجوز اجرای صحنه ی موسیقی

فرم های الکترونیکی استان

فرم موسسه چند منظوره

مدارک لازم موسسه چند منظوره

اساسنامه

فرآیند موسسه تک منظوره(بابیش از یک موسس)

مدارک موسسه تک منظوره

اساسنامه موسسه تک منظوره

فرم موسسه تک منظوره (یک موسس)

مدارک دریافت مجوز تک منظوره

اساسنامه موسسه تک منظوره

فرآیند موسسه تک منظوره (حقوقی )

مدارک فرآیند موسسه تک منظوره (حقوقی )

اساسنامه فرآیند موسسه تک منظوره (حقوقی )

فرآیند مجوز موسسه قرآن وعترت

مدارک مورد نیاز اعضای هیأت مؤسس و مدیر مسؤول مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

اساسنامه مجوز موسسه قرآن وعترت

فرم خام دکه مطبوعات

فرم پرسش نامه درخواست پایگاه خبری اینترنتی

دفترچه راهنمای متقاضیان اخذ امتیاز نشریات

فرم پرسشنامه تغییر مدیر مسول یا صاحب امتیاز اشخاص حقیقی

فرم امتیاز خبر گزاری

فرم پرسشنامه درخواست نشریه عمومی

فرم پرسش نامه تغییر مدیرمسول نشریات داخلی

مجوز کانون تبلیغاتی

تقاضانامه تأسیس کانون آگهی و تبلیغاتی

کاربرگ مشخصات صاحب امتیاز و مدیرمسئول

تعهدنامه عدم اشتغال مدیرمسئول

طرح تکریم ارباب رجوع

گزارش تصویری

رونمایی از ظریف ترین خشت سفالین جهان منقش بنام "علی ابن موسی الرضا"در مهدیشهر

همایش تجلیل از ایثار گران خانواده وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی استان سمنان

گزارش تصویری از مراسم تجلیل از استادان فرهنگسرای باران

دیدار خبرنگاران با امام جمعه دامغان بمناسبت عید نوروز 93

دیدار مدیرکل یا نماینده ولی فقیه

مراسم بزرگداشت بیست و یکمین سالگرد شهادت سید شهیدان اهل قلم "سید مرتضی آوینی" در حرم شهدای گمنام شاهرود

افتتاح نمایشگاه چهارمین جشنواره منطقه‌ای عکس " آن

گزارش تصویری 93

آلبوم تصویری تیر 93

جلسه شورای فرهنگ عمومی شاهرود
نشست مطبوعاتی مدیرکل بمناسبت ماه مبارک رمضان
رنامه های اداره فرهنگ وارشاد اسلامی گرمسار

آلبوم تصویری فروردین 93

نشست سرپرست هنری با هنرمندان

آلبوم تصویری اردبیهشت 93

نشست مدیرکل با متولیان فرهنگی
سفر یکروزه مدیرکل به شهرستان گرمسار
اردبیهست تئاتر
نمایش طلاق اجباری

آلبوم تصویری خرداد 93

سومین چشنواره شعر انتظار
نمایشگاه هزاررنگ وهزار نقش
نمایش بازیگر نقش اول
نمایشگاه این خط مقدم است
سفر یکروزه مدیرکل امور استانها وزارت ارشاد
مراسم تجلیل از بازیگر نقش امام(ره)

گزارش تصویری مردادماه 93

گزارش تصویری /تجلیل از پیشکسوتان خبرنگاران -دامغان

گزارش تصویری /مراسم روز خبرنگار - دامغان

گزارش تصویری شهریور ماه93

جلسه ستاددهه کرامت و چشنواره کبوتر حرم
نشست خبری کبوتر حرم
چشنواره اخلاق وآداب کارمندی شهریور 93
دهمین چشنواره داستان نویسی رضوی(کبوتر حرم )
بیست وپجمین چشنواره تئاتر استانی -11تا13شهریور -مهدیشهر

گزارش تصویر مهرماه

گزارش تصویری بربال ملاک

گزارش تصویری آبانماه

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب
گزارش تصویری از رونمایی کتاب عشق آسمان در میامی
گزارش تصویری کنفرانس خبری مدیرکل بمناسبت هفته کتاب

گزارش تصویر آذرما ه 93

افتتاح نمایشگاه کتاب میامی بمناسبت هفته بسیج
گزارش تصویری بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها

گزارش تصویری بهمن ماه 93

دوازدهمین نمایشگاه کتاب استان سمنان -شاهرود
سی وسومین چشنواره تئاتر بین المللی
بازدید وزیر از نمایشگاه هنر های تجسمی
همایش دوسالانه کتاب با حضور وزیر
بازدید وزیر از نمایشگاه توانمندیهای فرهنگی وهنری استان

آلبوم تصویری اسفند

چشنواره محراب قلم
مراسم تجلیل از هنرمند برگزیده شاهرودی در دوازدهمین همایش بین‌المللی بانوان قرآن‌ پژوه

گزارش تصویری 92

رونمایی از ظرفترین خشت سفالی جهان

شست مطبوعاتی مدیرکل بمناسبت دهه فجر

همایش بمناسبت سالروز تشکیل کانونهای فرهنگی وهنری مساجد

مراسم تجلیل از هنرمندان سرخه

گزارش تصویری سال 94

گزارش تصویری فروردین 94

بازدیدمدیرکل ازباشگاه خبرنگاران جوان

گزارش تصویری اردبیهشت

کنفرانس خبری مدیرکل بمناسبت اردبیهشت تئاتر و آزمون قرآنی
مراسم تجلیل از پیشکسوتان خبر

گزارش تصویری خردادماه

جلسه مد ولباس
چشنواره شعر انتظار
نشست اهالی موسیقی با مدیرکل دفتر موسیقی

آلبوم تصویری تیرماه

نمایشگاه علوم قرآنی سرخه
نمایشگاه علوم قرآنی سمنان

گزارش تصویری مردادماه

مراسم روز خبرنگار سمنان 16مرداد تتاتر شهر
غبار رویی امامزاده علی بن جعفر (ع) بمناسبت روز خبرنگار
مراسم روز خبرنگار 17مراد شاهرود
یازدهمین چشنواره داستان رضوی (کبوتر حرم )

آلبوم تصویری شهریور ماه

رونمایی خشت سفالین

گزارش تصویری مهرماه 94

نمایش خیابانی بمناسبت هفته دفاع مقدس
چشنواره بیست ششمین تئاتر استانی 7و8مهرماه سمنان
چشنواره بیست ششمین تئاتر استانی سمنان
نمایشگاه عکس بار گاه امام علی(ع)

گزارش تصویری آبان ماه

نمایش ماه منیر بمناسبت ایام محرم
سیزدهمین نمایشگاه کتاب

گزارش تصویری آذر94

بازدید مدیرکل از خبر گزاری ایسنا بمناسبت روز تاسیس خبرگزاری

گزارش تصویری دیماه

گزارش تصویری کلک کویر
شب های ادبی قومس

گزارش بهمن ماه

شست رییس مرکز رسانه های دیجیتال وفناوری اطلاعات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با مدیران مراکز دیجیتال
آیین اختتامیه هشتمین برترین مهر محرم

گزارش تصویری اسفند

نمایشگاه وفروشگاه نقاشی (اکسپو)
نکوداشت از آیت الله ترابی (انجمن آثار مفاخر)
دومین چشنواره مدلباس

گزارش تصویری 95

گزارش تصویری فروردین 95

گزارش تصویری بازدید نوروزی مدیرکل از خبر گزاریها
تجلیل از بانوان اداره کل بمناسبت روززن با حضور امام جمعه

گزارش تصویری اردبیهشت 95

ویژه برنامه استان سمنان در نمایشگاه کتاب تهران
گزارش تصویری برنامه های اداره کل در اردبیهشت ماه

گزارش تصویری خردادماه

شعر انتظار
تجلیل از عوامل نمایش سیاه عاشق

گزارش تصویری مرداد ماه

دوازدهمین چشنواره ملی کبوتر حرم

گزارش تیرماه

آلبوم تصویری شهریور ماه

گزارش تصویری مهرماه

گزارش تصویری آذر ماه

سفر یک روزه معاون محترم امورفرهنگی وزیر

گزارش تصویری دی95

گزارش تصویری دی95
افتتاح خبرگزاری رضوی و سفریکروز ه آقای جعفری

گزارش تصویری بهمن ماه 1395

اختتامبه سوگواره عکس مهر محرم

گزارش تصویری برنامه های اسفند ماه

گزارش تصویری 96

گزارش تصویری فروردین96

گزارش تصویری مرداد ماه

سیزدهمین جشنواره ملی داستان های رضوی
اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی
گزارش تصویری مرداد ماه

گزارش تصویری خرداد 96

گزارش تصویری تیرماه 96

سفر یک روز دکتر صالحی معاون فرهنگی
سفر یک روز مدیرکل به شهرستان سرخه
برنامه های کلی تیرماه 96

گزارش تصویری مهر 96

آلبوم تصویری شهریور1396

گزارش تصویری آبان96

گزارش تصویری بهمن ماه 96

گزارش تصویری دی ماه96

گزارش تصویری آذر ماه

گزارش تصویری اسفند 96

گزارش تصویری اردبیهشت 96

گزارش تصویری 97

گزارش تصویری اردبیهشت 97

گزارش فروردین

گزارش تصویری خرداد97

گزارش تصویری تیر 97

گزارش تصویری مرداد97

گزارش تصویری شهریور 97

گزارش تصویری مهر97

گزارش تصویری آبان 97

گزارش تصویری آذر ماه 97

آرشیو اخبار

آگهی های مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده سمنان

مناقصه و مزایده گرمسار

مناقصه و مزایده دامغان

مناقصه و مزایده مهدیشهر