• نقشه سایت

معرفی وزارتخانه

وظایف وسیاست ها

تاریخچه

معرفی وزرا

قوانین ومقررات

نمودار سازمانی

معاونت ها

سازمان های تابعه

اداره کل استانها

معرفی استان

موقعیت استان

معرفی شهرستانها

سمنان

شهرستان شاهرود

جاذبه شاهرود

شهرستان دامغان

جاذبه های دامغان

شهرستان مهدیشهر

جاذبه ها مهدیشهر

شهرستان گرمسار

جاذبه ها گرمسار

شهرستان میامی

جاذبه های میامی

شهرستان سرخه

جاذبه های شهرستان سرخه

شهرستان آرادان

جاذبه های شهرستان آرادان

جاذبه های فرهنگی وگردشگری

ازنگاه دوربین

قابلیت های توسعه ای استان

نقشه استان

مفاخر ومشاهیر استان

قوانین مقررات

قانون مدیریت خدمات کشوری

سیاستهای کلی نظام

قانون اساسی

ده برنامه تحول اداری

دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مجوزهای حوزه فرهنگی

مجوزهای حوزه هنری

مجوزهای حوزه مطبوعاتی

مجوزهای حوزه رسانه های دیجیتال

مجوزهای حوزه قرآنی

مجوزهای حوزه سینمایی

مجوزهای حوزه کانونهای فرهنگی هنری مساجد

مجوزهای حوزه بازیهای رایانه ای

مجوز موسسات فرهنگی و هنری

پرسش وپاسخ

نظرسنجی

مقالات

بانک اطلاعات مراکز و موسسات

شرکت فیلم سازی

آموزشگاه آزاد سینمایی استان سمنان

لیست آموزشگاه های آزاد

لیست نشریات وخبر گزاریها

لیست مراکز مهارت آموزی

لیست کانونهای فرهنگی وهنری مساجد استان سمنان

لیست کانونهای فرهنگی وهنری مساجد شهرستا ن سرخه

لیست کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستان آرادان

لیست کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستان میامی

لیست کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستان مهدیشهر

لیست کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستان گرمسار

لیست کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستان شاهرود

لیست کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستان سمنان

لیست کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستان دامغان

فهرست کتابفروشان استان سمنان

لیست چاپخانه های استان

بانک اطلاعات مراکز تحت پوشش شهرستان شاهرود

لیست انتشاراتی

لیست مولفان ونویسندگان شاهرودی

لیست موسسات فرهنگی

لیست هفته نامه های شاهرود

مشخصات نمایندگی مطبوعات

مشخصات موسسات قرآنی

مشخصات آموزشگاه هها گیم نت و..

مشخصات کانون های فرهنگی وهنری مساجد

مشخصات کانون تبلیغاتی

مشخصات خبرگزاریها

مشخصات آموزشگاه هنری

لیست کتابفروشی

لیست عرضه محصولات فرهنگی

لیست مراکز مهارت آموزی وهنرستانها

لیست کانون تبلیغاتی استان سمنان

لیست موسسات فرهنگی هنری استان سمنان

لیست انجمنهای فرهنگی وهنری استان

نحوه ارتباط مستقیم باما

ارتباط با مدیرکل

شماره تماس روسای ستادی و شهرستانی

همکاران اداره کل

حوزه مدیریت

قائم مقام مدیرکل
سرپرست دفتر مدیرکل
مدیر حراست
کارشناس حراست
کارشناس حراست
سرپرست روابط عمومی
کارشناس روابط عمومی

فرم ثبت نام شکایت

اطلاعیه وفراخوان ها

ستاددائمی گرامیداشت پیامبر اعظم

دبیرخانه حجاب وعفاف

پیش نویس سند توسعه بخشی فرهنگ و هنر استان سمنان در افق 1404

پیش نویس سند توسعه بخشی فرهنگ و هنر استان سمنان در افق 1404

اطلاع نگاشت اقتصاد مقاومتی

لینک صدور مجوز

مشاهیر و مفاخر استان

فروغی بسطامی

پرفسور حمید قدس

علامه حائری سمنانی

شیخ علاءالدّوله سمنانی

شیخ محمد علی عالمی دامغانی

حاج ملاعلی سمنانی

پیرنجم الدین

شیخ ابوالحسن خرقانی

منوچهری دامغانی

رفعت سمنانی

آیت الله العظمی حاج سید محمود شاهرودی

ابن یمین فرومدی

سامانه ثبت شکایات و نظرات

ثبت شکایت، انتقاد و پیشنهاد

آئین نامه شورای فرهنگ عمومی

خدمات تعاملی

صفحه اصلی

منشور اخلاقی

حوزه مدیریت

معرفی مدیرکل

مسول دفتر مدیرکل

مدیرروابط عمومی

فناوری اطلاعات ورسانه دیجیتال

قائم مقام مدیر کل

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی

دفتر قرآن وعترت

مدیرحراست

حوزه معاونت امور فرهنگی

شرح وظایف معاون امور فرهنگی

حوزه معاونت امور هنری

شرح وظایف معاون هنری

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع

شرح وظایف معاون توسعه مدیریت و منابع

وظایف وسیاست ها

قوانین ومقررات

نمودار سازمانی

اخبار

برایده جراید

اخبار منشر شده اداره کل در بریده جراید

اخبار فرهنگ وهنر دردی ماه

اخبار فرهنگ وهنر در بهمن ماه

اخبار فرهنگ وهنر در شهریور ماه

اخبار فرهنگ وهنر در آبان ماه

اخبار فرهنگ وهنر در آذر ماه

اخبار فرهنگ وهنر در اسفند 92

اخبار منشرشده اداره کل در بریده جراید 93

برایده جراید فروردین 93

برایده جراید اردبیهشت 93

برایذه جراید شهریور

اخبار منتشر شده خردادماه اداره کل دربرایده جراید

برایده جراید تیرماه 93

برایده جراید مردادماه

بریده اخبار شهریور93

برایده جراید در مهرماه 93

برایده جراید آبان 93

برایده جراید آذرماه

اخبار برایده جراید دیماه 93

بر یده اخبار جراید بهمن ماه93

برایده جراید اسفند ماه

اخبار اداره کل دربرایده جراید سال94

برایده جرایدفروردین94

بریده جراید اردبیهشت 94

برایده جراید خردادماه 94

بریده جراید تیرماه94

بریده جراید مرداد ماه 94

بریده جراید شهریور94

برایده جراید مهر 94

بریده جرایدآبان94

برایده جراید آذر ماه 94

برایده جراید دیماه

اخبار بهمن ماه 94

برایده اخبار اسفند 94

اخبار منشر شده در بریده جراید 95

اخبار فرودین 95

برایده اردبیهشت 95

برایده خردادماه 95

برایده جراید تیرماه

برایده جراید مرداد95

اخبار منشر شده در بریده جرایدشهریو 95

برایده جراید مهر 95

برایده جراید آبان 95

بریده جراید آذزماه 95

برایده جرایددی ماه 95

بریده جراید بهمن ماه 95

برایده جراید اسفند ماه

اخبار اداره کل در برایده جرایده سال96

برایده جراید فروردین 96

بریده جراید اردبیهشت ماه

برایده جراید خردادماه 96

بریده جرایده تیرماه 96

برایده جرایده مرداد96

برایده جراید شهریورماه 96

برایده جراید مهرماه 96

اخبار اداره کل در بریده جراید 96بهمن

برایده جراید آبان 96

برایده جراید آذر

برایده جراید دی 96

برایده جراید اسفند 96

اخبار بریده منتشر اداره کل سال 97

اخبارفروردین97

بریده اردبیشهت97

برایده جراید خردادماه

گزارش بریده جراید مرداد

برایده جراید تیر97

گزار ش بریده جراید شهریور97

بریده جراید مهرماه 97

برایده جراید آبان 97

گزارش برایده جرابد آذر97

برایده جراید دیماه 97

برایده جراید بهمن 97

برایده جراید اسفند 97

مجوزهای فرهنگی وهنری

راهنمای دریافت مجوز تأسیس کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد

راهنمای دریافت تسهیلات بنگاه های اقتصادی

راهنمای دریافت مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد هنری (تجسمی)

راهنمای دریافت مجوز ساخت سینما و مجتمع‌های فرهنگی ـ سینمایی و هنری

مجوز ماهواره ویژه ادارات دولتی

مجوز ساخت سینما و مجتمع فرهنگی هنری

دستور العمل موسیقی

آئین نامه صدور مجوز های موسیقی سفرخانه

تاسیس استودیو

تاسیس شرکت یا موسسه تهیه تولید وتکثیر آثار صوتی

دستورالمعل خروج آثار صوتی به خارج

تعاریف ومفاهیم

شرایط تمدید

قانون حمایت از حقوق مولفین

کارشناسی وکد نوار

مجوز آئین نامه صدور آثار صوتی

مدارک تاسیس استودیو

مدارک جهت ارائه اشعار به دفتر موسیقی

مدارک لازم برای اجرای موسیقی در سفرخانه

مدارک وشرایط برای اجرای صحنه ی

مدارک وشرایط تهیه وتولید وتکثیر آثار صوتی

مدارک شعر وموسیقی ومتون برای اجرای صحنه ی

مدارک صدور مجوز زیر 500نفر

مدارک صدور مجوز بالای 500نفر

مراحل صدور مجوز آلبوم صوتی

ویژگی وهاوم وایسترات

فرآیند صدورمجوز موسسه فرهنگی قرآنی

صدور مجوز های معاونت فرهنگی و رسانه ی

دستو العمل و فرآیند موسسات فرهنگی و هنری

مطبوعات

راهنمای دریافت مجوز چاپ کتاب

راهنمای دریافت مجوز تأسیس کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

صدورمجوزهای معاونت هنری و سینمایی

فرم های الکترونیکی استان

فرم موسسه چند منظوره

مدارک لازم موسسه چند منظوره

اساسنامه

فرآیند موسسه تک منظوره(بابیش از یک موسس)

مدارک موسسه تک منظوره

اساسنامه موسسه تک منظوره

فرم موسسه تک منظوره (یک موسس)

مدارک دریافت مجوز تک منظوره

اساسنامه موسسه تک منظوره

فرآیند موسسه تک منظوره (حقوقی )

مدارک فرآیند موسسه تک منظوره (حقوقی )

اساسنامه فرآیند موسسه تک منظوره (حقوقی )

فرآیند مجوز موسسه قرآن وعترت

مدارک مورد نیاز اعضای هیأت مؤسس و مدیر مسؤول مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

اساسنامه مجوز موسسه قرآن وعترت

فرم خام دکه مطبوعات

فرم پرسش نامه درخواست پایگاه خبری اینترنتی

دفترچه راهنمای متقاضیان اخذ امتیاز نشریات

فرم پرسشنامه تغییر مدیر مسول یا صاحب امتیاز اشخاص حقیقی

فرم امتیاز خبر گزاری

فرم پرسشنامه درخواست نشریه عمومی

فرم پرسش نامه تغییر مدیرمسول نشریات داخلی

مجوز کانون تبلیغاتی

تقاضانامه تأسیس کانون آگهی و تبلیغاتی

کاربرگ مشخصات صاحب امتیاز و مدیرمسئول

تعهدنامه عدم اشتغال مدیرمسئول

طرح تکریم ارباب رجوع

گزارش تصویری

گزارش تصویری 97

گزارش تصویری اردبیهشت 97

گزارش فروردین

گزارش تصویری خرداد97

گزارش تصویری تیر 97

گزارش تصویری مرداد97

گزارش تصویری شهریور 97

گزارش تصویری مهر97

گزارش تصویری آبان 97

گزارش تصویری آذر ماه 97

گزارش تصویری دی97

گزارش تصویری بهمن ماه 97

گزارش تصویری اسفند 97

آرشیو اخبار

آگهی های مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده سمنان

مناقصه و مزایده گرمسار

مناقصه و مزایده دامغان

مناقصه و مزایده مهدیشهر